2022

109. Zhifeng Zhang, Haoqi Zhao, Shuang Wu, Tianwei Wu, Xingdu Qiao, Zihe Gao, Ritesh Agarwal, Stefano Longhi, Natalia M Litchinitser, Li Ge, Liang Feng “Spin–orbit microlaser emitting in a four-dimensional Hilbert space”, Nature . [Link]

Click to enlarge

108. Utku Emre Ali, He Yang, Vladislav Khayrudinov, Gaurav Modi, Zengguang Cheng, Ritesh Agarwal, Harri Lipsanen, Harish Bhaskaran “A Universal Pick‐and‐Place Assembly for Nanowires”, Small. [Link]

Click to enlarge

107. Utku Emre Ali, Gaurav Modi, Ritesh Agarwal, Harish Bhaskaran “Real-time nanomechanical property modulation as a framework for tunable NEMS”, Nature Communications. [Link]

Click to enlarge

106. Harshvardhan Jog, Luminita Harnagea, Eugene J. Mele, Ritesh Agarwal “Exchange coupling–mediated broken symmetries in Ta2NiSe5 revealed from quadrupolar circular photogalvanic effect”, Science Advances. [Link]

Click to
enlarge

2021

105. Xingdu Qiao, Bikashkali Midya, Zihe Gao, Zhifeng Zhang, Haoqi Zhao, Tianwei Wu, Jieun Yim, Ritesh Agarwal, Natalia M Litchinitser, Liang Feng, “Higher-dimensional supersymmetric microlaser arrays”, Science. [Link]

Click to enlarge